PUBLICATIONS


Books authored

POLSCY MIGRANCI I ICH STARZEJĄCY SIĘ RODZICE. TRANSNARODOWY   SYSTEM OPIEKI MIĘDZYGENERACYJNE 

[Polish Labour Migrants and Their Old Parents. Transnational System of Intergenerational Care], Warsaw: SCHOLAR Publishing 2013.

SCENY KULTUROWE A POLITYKI KULTURY W MAŁOPOLSCE [Cultural stages versus cultural policies in Malopolska), Krakow: Małopolski Instytut Kultury 2010 [with Wojciech Kowalik, Zofia Noworól and Piotr Knaś].

MIĘDZY GMINĄ RADGOSZ A RESZTĄ EUROPY. KU ANTROPOLOGII TRANSMIGRACJI [Between Radgoszcz Parish and the rest of Europe. Towards an anthropology of transmigration], Krakow: NOMOS Publishing House 2009

LIDERKI ROMSKIE W OBLICZU TRADYCJI GRUPOWEJ [Female Romany leaders in the face of group traditionalism], Krakow: Regional Library 2008.


Co-edited volumes

MŁODZI EMERYCI W POLSCE. MIĘDZY BIERNOŚCIĄ I AKTYWNOŚCIĄ [Young pensioners in Poland. Between passivness and activness], Warszawa: Scholar Publishing 2014 (with Wojciech Kowalik, Katarzyna Suwada and Anna Pawlina)

 

STARZENIE SIĘ W PRZEBIEGU ŻYCIA JEDNOSTKI W WARUNKACH DYNAMICZNYCH PRZEMIAN [Ageing in the life course in times of rapid change], Krakow: AGH Publishing House 2011 (with Janusz Mucha)

MOZAIKI PRZESTRZENI TRANSNARODOWYCH. TEORIE. METODY. ZJAWISKA [Mosaics of Transnational Social Spaces. Theories. Methods. Phenomenon], Krakow: NOMOS Publishing House 2010 (with Sylwia Urbanska).

 


Selected publications in peer-reviewed journals

2013. Transnational caregiving in turbulent times. Polish migrants in Iceland and their old parents in Poland, “International Sociology” (forthcoming; with Janusz Mucha).

2013. „Crisis, Critique and Change.” Beginnings of the 21st Century and Sociology of Europe, “Polish Sociological Review” (forthcoming; with Janusz Mucha).

2012. Old “euro-orphans”? Migration of adult children and social security of their old parents, “KULTURA I EDUKACJA” [Culture&Education], no 6 (92), pp. 248-266 .

2012. Opieka nad osobą starszą i dynamika wykluczenia w transnarodowej przestrzeni społecznej. Polacy w Islandii i ich starzy rodzice w Polsce [Family responsibilities and the dynamics of exclusion in transnational social space. Poles in Iceland and their old parents in Poland] „STUDIA MIGRACYJNE – PRZEGLĄD POLONIJNY” [Migration Studies], vol. 38, no 1, pp. 125-141.

2012. Opieka społeczna w migranckch sieciach rodzinnych. Polscy migranci w Islandii i ich starzy rodzice w Polsce [Social protection in the migrant family network: Poles in Iceland and their elderly parents In Poland], „KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO” [Culture & Society], vol. 56, no 1, pp. 191-217.

2011. In the trap of intergenerational solidarity: family care in Poland's ageing society, „POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW”, no 2, pp. 55-78.

2011. Co-creating transnational social spaces. Researching migration from Poland across time and space"JOURNAL OF IDENTITY AND MIGRATION STUDIES", vol. 5, no 2, pp. 43-60.

2011. Strategie przechodzenia na emeryturę w Polsce po 1989 roku. Oczekiwania społeczne i praktyki kulturowe [Strategies of retirement in post-1989 Poland. Social expectations and cultural practices], „STUDIA SOCJOLOGICZNE” [Sociological Studies], no 2, pp. 165-189.

2010. Ageing in Poland at the Dawn of the 21st Century, “POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW”, no 2, pp. 247-260 (with Janusz Mucha).

2009. Wiejskie migrowanie na przestrzeni stu lat. Studium przypadku gminy Radgoszcz [Migrations of rural populations over the course of a century. The study of the case of Radgoszcz Parish], „WIES I ROLNICTWO” [Countryside &  Agriculture], vol 143, no. 2, p. 113-133.


Selected publications in peer-reviewed edited volumes

2014. No longer between East and West: Dialectics and paradoxes in Polish sociology, in: Sokratis Koniordos & Alexandros-Andreas Kyrtsis (eds) THE HANDBOOK OF EUROPEAN SOCIOLOGYLondon/New York: Routledge, pp. 407-425.

2012. Polska starość na początku XXI wieku [Old people in Poland at the beginning of the 21st century], in: Krzysztof Frysztacki and Piotra Sztompki (eds.), POLSKA POCZĄTKU XXI WIEKU: PRZEMIANY KULTUROWE I CYWILIZACYJNE [Poland at the beginning of the 21st century: cultural and civilizational changes], Warsaw: Polish Academy of Sciences, pp. 396–397 (with Janusz Mucha).

2010. Perspektywa transnarodowa w studiach migracyjnych [Transnational perspectives in migration studies], in: Łukasz Krzyżowski and Sylwia Urbańska (eds.), MOZAIKI PRZESTRZENI TRANSNARODOWYCH. TEORIE METODY ZJAWISKA [Mosaics of Transnational Social Spaces. Theories. Methods. Phenomenon], Krakow: NOMOS Publishing House, pp. 235-253.

2009. Matka Polka – Matka Migrantka. Rodzina i macierzyństwo w dobie globalnej mobilności [Polish Mother – Migrating Mother. Family and motherhood in the age of global mobility], in: Agata Maksymowicz (ed.), MORALNE DYLEMATY POLAKÓW W PONOWOCZESNOŚCI [Moral dilemmas of Poles], Krakow: NOMOS Publishing House, pp. 173-184.

2008. Ralfa Dahrendorfa potyczki ze współczesnością [Ralf Dahrendorf's encounters with the contemporary world], in: Ralf DahrendorfKLASY I KONFLIKT KLASOWY W SPOŁECZEŃSTWIE PRZEMYSŁOWYM (Class and class conflict in industrial society) Krakow: NOMOS Publishing House, pp. XXXV-XLIX (introduction to Polish edition; with Leszek Porębski).

2008. Społeczności lokalne w transnarodowej przestrzeni społecznej [Local Communities in Transnational Social Space], in: Anna Śliz (ed.), SPOŁECZNOŚCI LOKALNE. POSTAWY MIGRACYJNE I MIGRACJA MŁODYCH POLAKÓW [Local communities. Attitudes towards migration process and practice of migration of young Poles]Opole: Polish Sociological Association, pp. 135-151.

2008Aktywizacja społeczności lokalnej przez pochodzących z niej migrantów [Activation of local communities inspired by their migrating members]in: Hanna Podedworna and Paweł Ruszkowski (eds.), SPOŁECZNE ASPEKTY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU WSI: PARTYCYPACJA LOKALNA I KAPITAŁ SPOŁECZNY [The social aspects of sustainable rural development: local participation and social capital], Warsaw: Scholar Publishing House, pp. 235-254.